☰ menu - zakres usług

Kredyt czy Faktoring?

 

Kredyt obrotowy i faktoring należą do zewnętrznych form finansowania przedsiębiorstwa. Oba instrumenty finansowe wpływają na poprawę płynności w przedsiębiorstwie, jednak zasadniczo się od siebie różnią. Przedstawiamy główne różnice między faktoringiem a kredytem, które z pewnością warto rozważyć przed podjęciem decyzji jakie finansowanie wybrać.

Wymagane zabezpieczenia – zasadniczą przeszkodą dla przedsiębiorstwa w uzyskaniu kredytu, są wymogi dotyczące twardych zabezpieczeń transakcji.

Firma może nie chcieć angażować swojego majątku w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych w celu takiego zabezpieczenia, może też nie posiadać takich, które instytucja zaakceptuje. Banki najczęściej przyjmują zabezpieczenia kredytu o charakterze materialnym np.; hipoteka czy zastaw rejestrowy. Zabezpieczenie gwarantuje pokrycie straty w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej ale stanowi istotną barierę dla wielu przedsiębiorstw. Mimo osiąganych zysków, firma może mieć problemy z płynnością finansową. W przypadku faktoringu zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności, analizowana jest więc wypłacalność dłużnika. Czasami firmy faktoringowe stosują dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksla własnego, lub poręczenia.

Czas trwania umowy – kredyty obrotowe udzielane są zazwyczaj na okres jednego roku, a spłata występuje najczęściej w formie ratalnej.

Często po spłacie pierwszych rat okazuje się, że firma potrzebuje nowych środków na pokrycie bieżącej luki finansowej. W przypadku faktoringu to przedsiębiorca decyduje kiedy otrzyma środki pieniężne, w momencie przedstawienia wybranych wierzytelności do wykupu, a umowa rozliczana jest ze wraz ze spłatami odbiorców.

Podejście do analizowania wniosku – w przypadku kredytu banki i instytucje finansowe skupiają się na analizie danych wynikających z dokumentów finansowych oraz proponowanych zabezpieczeń. Przedsiębiorstwo na danym etapie swojego funkcjonowania może nie spełniać restrykcyjnych kryteriów oceny i na tej podstawie mieć ograniczony dostęp do finansowania. W transakcjach faktoringowych w ocenie ryzyka dominuje natomiast ocena podejście biznesowe, dużo bardziej liberalne.

Analizowana jest sprzedaż klienta, kondycja odbiorców, zapisy wynikające z kontraktów. Firma faktoringowa może nadać większy limit finansowania w oparciu o wartości przyszłej sprzedaży wynikające z podpisanych przez klienta kontraktów. Banki nie są zazwyczaj zainteresowane perspektywami przedsiębiorstwa na przyszłość. Podstawą analizy jest zdolność kredytowa.

Ryzyko handlowe – kredyt obrotowy nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązywania się dłużnika z zobowiązania handlowego. Faktoring pełny z przejęciem ryzyka eliminuje ten problem. Ryzyko ponosi firma faktoringowa i ubezpieczyciel.

Nawet korzystając z faktoringu niepełnego z regresem, znacząco ogranicza się ryzyko handlowe. Firma faktoringowa wspiera klienta w monitorowaniu należności a dopiero w momencie braku możliwości porozumienia żąda zwrotu wypłaconych środków. Regres ten dotyczy jednak jedynie odbiorcy, który przestał regulować należności, nie wstrzymuje się całości finansowania i z reguły umożliwia wyjście z trudnej sytuacji. Terminowe wpływy należności pozwalają na racjonalne planowanie i dysponowanie środkami obrotowymi.

Wpływ na strukturę bilansu – Kredyt zwiększa pasywa w pozycji zewnętrzne źródła finansowania, co może być źle odbieranie przez instytucje finansowe, jak i przez potencjalnych kontrahentów.

Duża pozycja zobowiązań kredytowych może uniemożliwić firmie pozyskiwanie dalszych środków z innych źródeł finansowania. Faktoring natomiast poprawia wskaźnik płynności i skraca cykl ściągania należności. Wpływa na aktywa bilansu zwiększając jedynie samofinansowanie w przedsiębiorstwie.

Koszty finansowania – W umowie faktoringu klienci są zobligowani do uiszczania takich opłat jak oprocentowanie, prowizja przygotowawcza, administracyjna i prowizja za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika. W przypadku kredytu obrotowego największą rolę w kosztach odbywa oprocentowanie kredytu.

Pobierane innego rodzaju prowizje mają niewielkie znaczenie. Koszty faktoringu są więc wyższe niż koszty kredytu. Mimo to, nie należy patrzeć na źródła finansowania w kontekście samych kosztów. Faktoring jest zupełnie inną usługą od kredytu. Jego celem nie jest jedynie pozyskanie gotówki. Efektem faktoringu są również obniżka kosztów administrowania wierzytelnościami i ograniczaniem ryzyka działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym porównując koszty należałoby dokonać dogłębnej analizy opłat i korzyści.

Kredyt obrotowy i faktoring to alternatywne możliwości finansowania przedsiębiorstw. Obie usługi są stosowane w celu poprawienia płynności finansowej firmy, w momencie jej chwilowego zachwiania. Obie usługi mają wiele podobieństw, jednak nie jest możliwe stwierdzenie, która z form finansowania jest korzystniejsza.

Decyzja o wyborze źródła finansowania musi być dokonywana dla każdego przedsiębiorstwa osobno, na podstawie analizy sytuacji, negocjacji warunków i kalkulacji kosztów

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: