☰ menu - zakres usług

Kredyt czy Faktoring?

 

Wielu przedsiębiorców wybierając źródła finansowania zastanawia się, co będzie lepsze, kredyt czy faktoring.

Kredyt obrotowy i faktoring należą do zewnętrznych form finansowania przedsiębiorstwa. Oba instrumenty finansowe wpływają na poprawę płynności w przedsiębiorstwie, jednak zasadniczo się od siebie różnią. Przedstawiamy główne różnice między faktoringiem a kredytem, które z pewnością warto rozważyć przed podjęciem decyzji jakie finansowanie wybrać.

Wymagane zabezpieczenia – zasadniczą przeszkodą dla przedsiębiorstwa w uzyskaniu kredytu, są wymogi dotyczące twardych zabezpieczeń transakcji.

Firmy z reguły niechętnie angażuje swój majątek w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych w celu  zabezpieczenia transakcji.  Często też nie posiada takich, które instytucja finansowa zaakceptuje. Banki najczęściej przyjmują zabezpieczenia kredytu o charakterze materialnym np.; hipoteka czy zastaw rejestrowy. Zabezpieczenie gwarantuje pokrycie straty w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej ale stanowi istotną barierę dla wielu przedsiębiorstw. Mimo osiąganych zysków, firma może mieć problemy z płynnością finansową. W przypadku faktoringu zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności, analizowana jest więc wypłacalność dłużnika. Czasami firmy faktoringowe stosują dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksla własnego, lub poręczenia.

Czas trwania umowy – kredyty obrotowe udzielane są zazwyczaj na okres jednego roku, a spłata występuje najczęściej w formie ratalnej.

Często po spłacie pierwszych rat okazuje się, że firma potrzebuje nowych środków na pokrycie bieżącej luki finansowej. W przypadku faktoringu to przedsiębiorca decyduje kiedy otrzyma środki pieniężne, w momencie przedstawienia wybranych wierzytelności do wykupu, a umowa rozliczana jest ze wraz ze spłatami odbiorców.

Podejście do analizowania wniosku – w przypadku kredytu banki i instytucje finansowe skupiają się na analizie danych wynikających z dokumentów finansowych oraz proponowanych zabezpieczeń. Przedsiębiorstwo na danym etapie swojego funkcjonowania może nie spełniać restrykcyjnych kryteriów oceny, co znacząco ogranicza jej dostęp do finansowania. W transakcjach faktoringowych w ocenie ryzyka dominuje natomiast  podejście biznesowe do oceny transakcji, dużo bardziej liberalne.

Analizowana jest sprzedaż klienta, kondycja odbiorców, zapisy wynikające z kontraktów. Firma faktoringowa może nadać większy limit finansowania w oparciu o wartości przyszłej sprzedaży wynikające z podpisanych przez klienta kontraktów. Banki nie są zazwyczaj zainteresowane perspektywami przedsiębiorstwa na przyszłość. Podstawą analizy jest zdolność kredytowa.

Ryzyko handlowe – kredyt obrotowy nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązywania się dłużnika z zobowiązania handlowego. Faktoring pełny z przejęciem ryzyka eliminuje ten problem. Ryzyko ponosi firma faktoringowa i ubezpieczyciel.

Nawet korzystając z faktoringu niepełnego z regresem, znacząco ogranicza się ryzyko handlowe. Firma faktoringowa wspiera klienta w monitorowaniu należności a dopiero w momencie braku możliwości porozumienia żąda zwrotu wypłaconych środków. Regres ten dotyczy jednak jedynie odbiorcy, który przestał regulować należności, nie wstrzymuje się całości finansowania i z reguły umożliwia wyjście z trudnej sytuacji. Terminowe wpływy należności pozwalają na racjonalne planowanie i dysponowanie środkami obrotowymi.

Wpływ na strukturę bilansu – Kredyt zwiększa pasywa w pozycji zewnętrzne źródła finansowania, co może być źle odbieranie przez instytucje finansowe, jak i przez potencjalnych kontrahentów.

Duża pozycja zobowiązań kredytowych może uniemożliwić firmie pozyskiwanie dalszych środków z innych źródeł finansowania. Faktoring natomiast poprawia wskaźnik płynności i skraca cykl ściągania należności. Wpływa na aktywa bilansu zwiększając jedynie samofinansowanie w przedsiębiorstwie.

Koszty finansowania – W umowie faktoringu klienci są zobligowani do uiszczania takich opłat jak oprocentowanie, prowizja przygotowawcza, administracyjna i prowizja za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika. W przypadku kredytu obrotowego największą rolę w kosztach odbywa oprocentowanie kredytu.

Pobierane innego rodzaju prowizje mają niewielkie znaczenie. Koszty faktoringu są więc wyższe niż koszty kredytu. Mimo to, nie należy patrzeć na źródła finansowania w kontekście samych kosztów. Faktoring jest zupełnie inną usługą od kredytu. Jego celem nie jest jedynie pozyskanie gotówki. Efektem faktoringu są również obniżka kosztów administrowania wierzytelnościami i ograniczaniem ryzyka działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym porównując koszty należałoby dokonać dogłębnej analizy opłat i korzyści.

Przy dokonywaniu wyboru faktoring czy kredyt, warto również rozważyć możliwość pozyskania finansowania w formie faktoringu odwrotnego.

Jest to szczególny rodzaj faktoringu, bardziej zbliżony do kredytu pod względem oceny ryzyka.  Opiera się bowiem na kondycji finansowej Klienta. Nie ma w tej konstrukcji cesji należności handlowych. Rozwój rynku finansowego, pozwala dziś oferować tego rodzaju finansowanie, dla coraz szerszego grona klientów. Nie ma już potrzeby stosowania twardych zabezpieczeń dla faktoringu odwrotnego.

Kredyt obrotowy czy faktoring to alternatywne możliwości finansowania przedsiębiorstw. Obie usługi są stosowane w celu poprawienia płynności finansowej firmy, w momencie jej chwilowego zachwiania. Obie usługi mają wiele podobieństw, jednak odpowiedź na pytanie kredyt czy faktoring wymaga kompleksowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa.

Decyzja o wyborze źródła finansowania musi być dokonywana dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie, na podstawie analizy sytuacji, negocjacji warunków i kalkulacji kosztów

masz pytania?

Podaj nr telefonu lub mail, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy: